Ποιος χορηγεί αναρρωτική άδεια σε Βούλγαρο ασφαλισμένο στο εξωτερικό;

Πίνακας περιεχομένων:

Ποιος χορηγεί αναρρωτική άδεια σε Βούλγαρο ασφαλισμένο στο εξωτερικό;
Ποιος χορηγεί αναρρωτική άδεια σε Βούλγαρο ασφαλισμένο στο εξωτερικό;
Anonim

Με την άφιξή του στη Βουλγαρία, νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα (δύο μήνες) για θεραπεία. Διαθέτει έγγραφο Ε104. Δικαιούται αναρρωτική άδεια και αποζημίωση; Πού πρέπει να υποβληθεί η αναρρωτική άδεια; Τι πρέπει να εισάγετε στο χώρο εργασίας;

Αφού ο αγαπημένος σας είναι ασφαλισμένος υγείας και έχει δικαιώματα ασφάλισης υγείας στη σχετική χώρα, για να πιστοποιηθεί η προσωρινή ανικανότητα στην περίπτωσή του, μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό νοσοκομείου σύμφωνα με το άρθρο 51 του διατάγματος για την ιατρική εξέταση (Τροπ. - ΓΓ, Αρ. 67 του 2014, σε ισχύ από 1.01.2015), που αναφέρει: «Για βεβαίωση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία ατόμων στα οποία εφαρμόζεται η νομοθεσία άλλης χώρας σύμφωνα με τους κανόνες συντονισμού των κοινωνικών συστήματα ασφαλείας κοινοτικών ή διεθνών συμφωνιών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, εκδίδεται αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τη διάταξη του παρόντος κανονισμού. Το δελτίο ασθενείας που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1, παραδίδεται στον ασθενή για παρουσίαση στον ασφαλιστικό φορέα ή/και στον εργοδότη της χώρας όπου είναι ασφαλισμένος."

Είναι σκόπιμο το εκδοθέν πιστοποιητικό νοσοκομείου να μεταφράζεται (νομιμοποιημένη μετάφραση) στη σχετική επίσημη γλώσσα της χώρας ασφάλισης.

Ο αγαπημένος σας θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη του ή/και τον ασφαλιστικό φορέα για να καθορίσει τη διαδικασία υποβολής της αναρρωτικής άδειας και την εντολή καταβολής αποζημίωσης. Εάν δεν είναι δυνατή η απευθείας επικοινωνία μαζί του, αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη μεσολάβηση του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφαλίσεων, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται θέματα παροχών σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας.

Δημοφιλές θέμα